Stanice > Kikinda

Merna stanica: Kikinda

KikindaDefault Tabs with border

Kikinda


Naziv stanice Kikinda
Adresa staniceU neposrednoj blizini industrijske zone, ulica Šumica
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
GradKikinda
Zona/aglomeracijaVojvodina
Opis staniceStanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u industriji.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2003A (3KIŠA)
EoI klasifikacijaI/S/IR
Tip staniceindustrija
Tip oblastiprogradska
Karakteristike oblastiindustrijsko/stambena
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
45°49´04.18˝ 45.817119 20°26´37˝ 20.443662
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
5074893.7 / 7457194.9 /
Nadmorska visina81m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Azot-monoksid (NO)
Azot-dioksid (NO2)
oksidi azota NOx (NOx)
Prizemni ozon (O3)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Zagađujuće materije
(aktivno sakupljanje)
kadmijum u PM10 (Cd u PM10)
Arsen u PM10 (As u PM10)
PM10 suspendovane čestice prečnika >=10μm - gravimetrijskom metodom (PM10 (GM))
Olovo u PM10 (Pb u PM10)
Nikl u PM10 (Ni u PM10)
Benzo(a)piren u PM10 (BaP u PM10)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Benzen (Benzen)13.04.2021. 14h 0.00 μg/m3 -U 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Toluen (Toluen)13.04.2021. 14h 0.00 μg/m3 -U 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)13.04.2021. 14h 0.00 μg/m3 -U 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)13.04.2021. 14h 0.00 ug/m3 -U 13.04.2021. 0.00 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)13.04.2021. 14h 0.00 μg/m3 -U 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -
Prizemni ozon (O3)13.04.2021. 14h 0.00 μg/m3 0F 13.04.2021. 0.00 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Temperatura (T)13.04.2021. 14h 9.15 °C - 13.04.2021. 8.23 °C -
Relativna vlažnost (RH)13.04.2021. 14h 75.10 % - 13.04.2021. 78.88 % -
Brzina vetra (Ws)13.04.2021. 14h 0.62 m/s - 13.04.2021. 2.19 m/s -
Atmosferski pritisak (Patm)13.04.2021. 14h 1007.32 mbar - 13.04.2021. 1007.68 mbar -
Pravac vetra (Wd)13.04.2021. 14h 107.22 ° - 13.04.2021. 149.82 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 01.04.2020. 21h 11.98 μg/m3 6F
NO2 26.01.2021. 10h 0.00 μg/m3 0F
Benzen 13.04.2021. 14h 0.00 μg/m3 -F

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 01.04.2020. 12.91 μg/m3 -F
NO2 26.01.2021. 0.00 μg/m3 -F