Stanice > Obedska bara

Merna stanica: Obedska bara


×

Info!

Podaci su trenutno nedostupni zbog godisnjeg servisa opreme


Obaveštenje

Obedska baraDefault Tabs with border

Obedska bara


Naziv stanice Obedska bara
Adresa staniceNa rubu Specijalnog rezervata prirode; hotel " Obedska bara", Obrez
Mrežalokalna mreža za praćenje kvaliteta vazduha
Odgovorna institucijaPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Grad
Zona/aglomeracijaVojvodina
Opis staniceStanica se koristi u cilju praćenja nivoa zagađenja u ruralnom području koje potiče od transporta aeropolutanata sa velikih razdaljina. Stanica je projektovana tako da vrši reprezentativni monitoring uticaja zagađenja iz termoenergetskog sistema JP TE " Nikola Tesla " Obrenovac na zastupljenje ekosisteme.

Početak rada2008-05-15
Kodovi staniceRS2029A (7OBA)
EoI klasifikacijaB/R/AN
Tip stanicebazna
Tip oblastiruralna
Karakteristike oblastipoljoprivredna/prirodna
Koordinate (WGS84)
[latitude / longitude]
44°44´06.21˝ 44.735074 19°59´10.59˝ 19.986370
Gauss–Krüger (GPS)
[x / y / h]
4954998.6 / 7420150.9 /
Nadmorska visina75m
Zagađujuće materije
(automatska merenja)
Sumpor-dioksid (SO2)
Vodonik-sulfid (H2S)
Ukupan sumpor (CS)
Prizemni ozon (O3)
Benzen (Benzen)
Toluen (Toluen)
Etilbenzen (Etilbenzen)
mp-ksilen (mp-ksilen)
o-ksilen (o-ksilen)
Meteorološki parametriTemperatura (T)
Atmosferski pritisak (Patm)
Relativna vlažnost (RH)
Pravac vetra (Wd)
Brzina vetra (Ws)

Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Sumpor-dioksid (SO2)09.06.2023. 05h 85.72 μg/m3 46F 09.06.2023. 84.92 μg/m3 -
Benzen (Benzen)09.06.2023. 05h 2.40 μg/m3 -OK 09.06.2023. 1.69 μg/m3 -
Toluen (Toluen)09.06.2023. 05h 0.00 μg/m3 -U 09.06.2023. 0.11 μg/m3 -
Etilbenzen (Etilbenzen)09.06.2023. 05h 0.13 μg/m3 -OK 09.06.2023. 0.13 μg/m3 -
mp-ksilen (mp-ksilen)09.06.2023. 05h 0.04 ug/m3 -OK 09.06.2023. 0.18 ug/m3 -
o-ksilen (o-ksilen)09.06.2023. 05h 0.22 μg/m3 -OK 09.06.2023. 0.22 μg/m3 -
Prizemni ozon (O3)09.06.2023. 05h 41.02 μg/m3 19F 09.06.2023. 49.11 μg/m3 -
Vodonik-sulfid (H2S)09.06.2023. 05h 3.61 μg/m3 -F 09.06.2023. 5.22 μg/m3 -
Ukupan sumpor (CS)09.06.2023. 05h 63.70 μg/m3 -F 09.06.2023. 65.17 μg/m3 -

Kategorizacija kvaliteta vazduha


AQI
Nivo zagađenja
Uticaj na zdravlje ljudi
0 - 50
Dobar
Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, zagađenje predstavlja veoma mali rizik ili je bez rizika.
51 - 100
Prihvatljiv
Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke polutante postoji zdravstveni rizik za veoma mali broj ljudi koji je neuobičajeno osetljiv na zagađen vazduh.
101 - 150
Štetan za osetljive grupe
Pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje. Šira javnost nije ugrožena.
151 - 200
Štetan
Šira javnost mogla bi iskusiti uticaj zagađenja na zdravlje; pojedinci koji pripadaju osetljivim grupama mogli bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.
201 - 300
Veoma štetan
Upozorenje na zagađen vazduh. Šira javnost je ugrožena zagađenim vazduhom.
300+
Opasan
Opasnost: Vazduh je opasan po zdravlje ljudi: Šira javnost mogla bi iskusiti ozbiljan uticaj zagađenja na zdravlje.


Zagađujuća materija Datum i vreme [1h] Vrednost [1h] AQI [1h] Status Datum [24h] Vrednost [24h] AQI [24h]
Atmosferski pritisak (Patm)09.06.2023. 05h 1003.26 mbar - 09.06.2023. 1003.36 mbar -
Temperatura (T)09.06.2023. 05h 18.05 °C - 09.06.2023. 17.87 °C -
Relativna vlažnost (RH)09.06.2023. 05h 94.31 % - 09.06.2023. 94.92 % -
Brzina vetra (Ws)09.06.2023. 05h 0.03 m/s - 09.06.2023. 0.30 m/s -
Pravac vetra (Wd)09.06.2023. 05h 305.20 ° - 09.06.2023. 344.81 ° -

List pdf


Poslednji satni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 09.06.2023. 05h 85.72 μg/m3 46F
Benzen 09.06.2023. 05h 2.40 μg/m3 -F

Poslednji dnevni proseci

Zagađujuća materija Datum i vreme Vrednost AQI Status
SO2 09.06.2023. 84.92 μg/m3 -F